• امروز جمعه بیست و هشتم خرداد 1400 

پرسش و پاسخ سازمان اوقاف

مطالب ویژه

وقف

وقف هدیه ای ماندگار

بیا نات مقام معظم رهبری در مورد وقف