• امروز پنج شنبه چهاردهم اسفند 1399 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

وقف

وقف هدیه ای ماندگار

بیا نات مقام معظم رهبری در مورد وقف

جدول زمان بندی حفظ

جدول زمان بندی حفظ

زمان بندی حفظ قرآن و میزان وقتی که حافظ برای حفظ صرف می کند، ارتباط مستیمی با طولانی شدن یا کوتاه شدن مدت حفظ قرآن دارد.

 سه شنبه 6 مهر 1395   2613  0      

جدول زمان بندی حفظ
زمان بندی حفظ قرآن و میزان وقتی که حافظ برای حفظ صرف می کند،
ارتباط مستیمی با طولانی
شدن یا کوتاه شدن مدت حفظ قرآن دارد.
اگر روزی یک آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 17 سال و 7 ماه و 9روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی دو آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 8 سال و 9 ماه و 18روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 3 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 5 سال و 10 ماه و 13روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 4 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 4 سال و 4 ماه و 24روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 5 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 3 سال و 6 ماه و 7 روزحفظ خواهید شد .
اگرروزی 6 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 11 ماه و 4روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 7 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 6 ماه و 3 روزحفظ خواهید شد .
اگرروزی 8 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 2 سال و 2 ماه و 12روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 9 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 11 ماه و 12روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 10 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 9 ماه و 3روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 11 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 7 ماه و 6روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 12 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 5 ماه و 15روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 13 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 4 ماه و 6روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 14 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 3 ماه حفظ خواهید شد .
اگرروزی 15 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 2 ماه و 1روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 16 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1سال و 1 ماه و 6 روزحفظ خواهید شد . 
اگرروزی 17 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1سال و 10 روز حفظ خواهید شد .
اگرروزی 18 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 11 ماه و 9 روز حفظ خواهید شد .
اگرروزی 19 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 11 ماه و 1 روز حفظ خواهید شد .
اگرروزی 20 آیه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 10 ماه و 16 روز حفظ خواهید شد .
اگرروزی 1 خط از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 24 سال حفظ خواهید شد.
اگرروزی 2 خط از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 12سال حفظ خواهید شد.
اگرروزی 3 خط از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 8 سال حفظ خواهید شد.
اگرروزی 4 خط از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 6 سال حفظ خواهید شد.
اگرروزی 5 خط (یک سوم صفحه) از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 4 سال و 3 ماه حفظ خواهید شد.
اگرروزی7 خط (نصف صفحه)  از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 3 سال و3 ماه حفظ خواهید شد.
اگرروزی 10 خط (دو سوم صفحه) از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را تقریباً در مدت 2 سال و 2 ماه حفظ خواهید شد.
اگرروزی 1 صفحه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 1 سال و 8 ماه و 12روز حفظ خواهید شد.
اگرروزی 2 صفحه از قرآن کریم را حفظ نمایید ، کل قرآن را در مدت 10 ماه و 6 روز حفظ خواهید شد .
www.quranhefz.ir
برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر